DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2022

Rok 2022

Fórum ekológov 2022 sa uskutoční dňa 31.5.2022

od 9.00 do 14.00 hod

Miesto konania: Aula Maxima, TUKE Technická univerzita Košice 

Organizuje: Ing. Eva Černáková, 0944 290 783, eva.cernakova@gmail.com 

 

Vstup voľný.

Dĺžka každej prezentácie maximálne 15 minút plus Panelová diskusia.

Ďakujeme za sponzorský príspevok:

- TUKE - Technická univerzita Košice, prenájom miestnosti 

- SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia, prenájom audiovizuálnej techniky

- KSK - Košice Región Turizmus, SAŽP, NARA-SK, TUKE Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie  - propagačné materiály 

 

Program

Téma: STROMY a LESY

1. Ing. Eva Černáková - privítanie účastníkov Fóra, Názov témy: "Klimatický plán pre Košice a svet"

https://klimatickyplan.webnode.sk

2. prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD, Ústav pozemného staviteľstva TUKE, Názov témy: "Aktivity Stavebnej fakulty TUKE smerom k špongiovému mestu"

3. Mgr. Róbert Blaško, PhDŠpecialista na opatrenia v oblasti zmeny klímySlovenská agentúra životného prostredia, Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce, Názov témy: Mitigačné opatrenia zemerané na lesné ekosystémy

4. JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, poslanec Mestskej časti Košice - Západ, poslanec KSK, Názov témy: Stromy v meste

5. Prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc. - Názov témy: Životné prostredie v problémových oblastiach Slovenska 

 

Téma: VODA

6. Juraj Tabiczký, Mlynský náhov, o.z. Názov témy: "Voda - sucho" 

https://mlynskynahon.sk

7. Miroslava Langerová,  Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Názov témy: "Voda nie je odpad" 

https://www.vodaniejeodpad.sk/

 

Téma: ENERGIE 

8. Ing. Gustáv Jablonský, PhD, Ústav metalurgie TUKE, Názov témy: "Šetriť energiou"

9. Bc. Dominika Fukerová, Project coordinator DanuP-2-Gas, Názov témy: Inovatívny model na podporu energetickej bezpečnosti a rozmanitosti v podunajskej oblasti prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie

 

Téma: ODPADY 

 
10. Ing. Ján Plesník, Národná recyklačná agentúra Slovensko, Názov témy: "Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve - Regionálne centrum obehového hospodárstva" 
 
 
11. Matej Plesník, DiS., podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Názov témy: Aplikovaný výskum retenčno-drenážnych parkovísk na princípe obehového hospodárstva
 
 
Téma: VZDELÁVANIE
 
12. Ing. Gabriela Lukáčová,  Spolutvorca metodiky vzdelávania a konceptu environmentálnej výchovy na školách EVOškola  Názov témy: EVOškola - nový prístup k EVVO vzdelávaniu

13. Názov témy: "EKO ďalej KOŠICE - Zelené mesto", zástupca mesta Košice

14. Názov témy: "EKO ďalej v spolupráci s mestskou zeleňou", Peter Sasák, Referent pre styk s verejnosťou, Správa mestskej zelene Košice

 

Záver: Panelová diskusia

V rámci Fóra ekológov si budete môcť pozrieť niektoré realizacie:  zelenú stenu, zelené strechy a príklad vsakovania dažďovej vody kampus TUKE.

Špongiovité mesto Projekt 

https://svf-apvv-achieve-com.webnode.sk/