DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2024

Rok 2024

 

Fórum ekológov 2024 sa uskutoční dňa 22.4.2024 v pondelok od 9.00 do 12.00 hod na Strednej poľnohospodárskej škole Kukučínová 23, Košice. Témy budú prioritne  zamerané pre študentov školy. V prípade záujmu zúčastniť sa alebo odprezentovať svoju aktuálnu tému dajte nám nám vedieť kontakt Ing. Eva Černáková. Chceme vyjadriť veľké poďakovanie pánovi Jánovi Plesníkovi z NARA-SK za prípravu programu a angažovanosť. Ďakujeme.

Poznámka:

Prednášky sú vysoko odborne náročné tak sme sa rozhodli prispôsobiť publiku. Fórum ekológov sme rozdelili na jarný a jesenný termín. Jarný termín bude zameraný na jednotlivé školy a Fórum ekológov bude priamo na niektorej strednej alebo základnej škole. Jesenný termím bude pokračovať pre študentov univerzít a širokú verejnosť. Miesto a dátum ešte upresníme.

Fotografie z Fóra Ekológov

Program:

1. Environmentálne hodnotenie dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov
A/ šesť výziev udržateľného rozvoja a merateľné ukazovatele prostredia
- klíma prostredia
- obnova biodiverzity
- prúdenie vetra
- odtokové pomery
- sálavá energia
- hodnota
NARA-SK, Ing. Ján Plesník https://www.narask.sk/
Prednášajúci : Ing. Ján Plesník
 
2. Udržateľná výstavba – prvky zelenej infraštruktúry.
A/ riešenia zelenej infraštruktúry
- vegetačné strechy
- zelené parkovacie plochy
- vegetačné steny
- sociálna ekonomika – údržbár životného prostredia
POH, s.r.o., „registrovaný sociálny podnik“, integračný podnik, Bc. Matej Plesník, DiS.
Prednášajúci : Ing. Ján Plesník
 
3. Živá pôda - prírodné záhrady a permakultúra - aeróbne spracovanie biomasy na biologicky kompletný kompost - produkty z kompostu pre regeneráciu pôdy Mgr. Michal Sedlák
sedlak_m@yahoo.ie Prednášajúci : Mgr. Michal Sedlák
 
4. Ukážková prírodná Záhrada so Srdcom
- prírodná záhrada pre rodiny
- ako dosiahnuť v prírodnej záhrade harmóniu a maximálny súlad s prírodou
- človek sa učí s prírodou spolupracovať, pozoruje ju a učí sa od nej
- živá zdravá pôda je základom fungujúcej prírodnej záhrady
Záhrada so srdcom, Mgr. Lucia Capová Ločová https://www.zahradasosrdcom.sk/
Prednášajúca : Mgr. Lucia Capová Ločová
 
Prednášajúci : Štefan Bačo
 
Predstavenie prednášajúcich:
 
Lucia Capová Ločová má ukončené úvodné štúdium školy Food Soil Web School doktorky Dr.
Elaine Ingham, ktorá je uznávanou svetovou špičkou v pôdnej mikrobiológii a regenerácii pôdy.
Štúdium zahŕňalo oblasti: pôdna potravná sieť, výroba biologicky kompletného kompostu, výroba
biologicky kompletných čajov a extraktov, mikroskopia. Venuje sa starostlivosti o pôdu, ale
nezabúda aj na ďalšie princípy ktorými sú starostlivosť o ľudí a spravodlivé zdieľanie. Je
zakladateľkou súkromnej rodinnej Záhrady so Srdcom v Malom Ruskove, okres Trebišov, ktorá
získala v roku 2018 certifikát a plaketu Ukážková Prírodná Záhrada. Okrem kritérií prírodného
záhradkárčenia obsahuje aj prvky permakultúrnej záhrady, čo je hospodárenie trvalo udržateľným
spôsobom. Realizáciu prirodzeného a trvalo udržateľného spôsobu života v obci Nový Ruskov a v
širšom okolí s ohľadom na lokálne tradície a s rešpektovaním prírodných procesov vykonáva
prostredníctvom občianskeho združenia Zelený Nový Ruskov. Hlavne aktivity združenia sú návrh,
realizácia, údržba a starostlivosť o zeleň na verejných aj súkromných priestranstvách obce Nový
Ruskov a v jej okolí, obnovenie úcty k prírode a k životu, podpora prirodzeného stravovania,
vytváranie podmienok pre návrat k prirodzenému žitiu a aplikácia princípov trvalo udržateľného
spôsobu života - permakultúry; rozvíjanie ekologickej, morálnej a duchovnej uvedomelosti.
 
Ján Plesník je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor vodné stavby
a vodné hospodárstvo. Od roku 1995 podnikal ako fyzická osoba – podnikateľa. Už počas
podnikania hľadal riešenia pre ochranu a obnovu prírody, najmä v urbanizovanom území. V roku
2015 bol spoluzakladateľom Národnej recyklačnej agentúry Slovensko. NARA-SK je sieťová
organizácia modelu QUADRUPLE HELIX, ktorý prepája aktérov samosprávy a štátnej správy,
podnikateľov, vzdelávania a znalostného sektoru. Je nositeľom systémového prechodu na
obehového hospodárstvo založenom na tvorbe produktov a na ochrane prírodných zdrojov – odpad
sa stáva zdrojom pre nové produkty. Presadzuje zásadu ekonomického rastu a rozvoja regiónu
založeného na vedomostiach podľa modelu inovácie QUADRUPLE HELIX. Tvorba prostredia pre
obyvateľov je založená na spolupráci, vzájomnej pomoci a spoločnej zodpovednosti samosprávy,
vzdelávacích inštitúcií a podnikateľov. Cieľom je kvalita života, ktorá predstavuje ekologickú
stabilitu územia a ekonomickú udržateľnosť zámerov rozvoja. Tie vytvárajú sociálne spravodlivé
pracovné a obývateľné prostredie pre nás a budúce generácie.
 
Matej Plesník je absolventom Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jabloňová 1351 vo
Zvolene. Po ukončení nadstavbového štúdia pre cestovný ruch ako spoluzakladateľ Národnej
recyklačnej agentúry Slovensko priniesol nový pohľad na vnímanie pojmu obehové hospodárstvo.
Získané vedomosti v NARA-SK a vedený príkladom svojho otca, založil na Slovensku prvý
všeobecný registrovaný sociálny podnik obehového hospodárstva. POH, s.r.o., „registrovaný
sociálny podnik“ po štatúte všeobecný registrovaný sociálny získal aj štatút integračný podnik.
Matej je predstaviteľom mladej generácie, ktorá sociálne podnikanie chápe v prvom rade ako
filozofiu podnikania. Prostredníctvom ekologických a ekonomicky udržateľných stavebných riešení
prináša inovatívne prvky zelenej infraštruktúry. Všetky riešenia sú overované aplikovaným
výskumom v spolupráci VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA – PODNIKATEĽ – ZNALOSTNÁ
ORGANIZÁCIA VEREJNOSTI. Sociálny podnik tak prináša na obchodný trh inovatívne riešenia
pre obnovu vyváženého podnikania na troch pilieroch – environmentálne, ekonomicky a sociálne.
Tento prístup uplatnil v štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO), odbor
environmentálne inžinierstvo. Bakalárskou prácou o aplikovanom výskume úspešne ukončil v roku
2022 prvú etapu vzdelávania. Dnes pokračuje na TUZVO v inžinierskom štúdiu na odbore foréznej
kriminalistiky.
 
Michal Sedlák pracoval vo farmaceutickom priemysle 13+ rokov ako technológ a 3 roky na
spúšťaní 3. bloku Jadrovej elektrárne MO34-Mochovce. Vyštudovaný fyzikálny chemik a študent
Dr. Elaine Ingham (Soil Food Web School) - príprava Biokompletného kompostu, extraktu a čaju a
ich aplikácie na pôdu a rastliny a mikroskopové analýzy podľa Dr. Ingham. študent Zacha Weissa
(Water Stories) - budovanie vodozádržných systémov. Zaujíma sa o kvalitu, pôdy a kompostu a
spájanie teoretických poznatkov s praxou, Regeneratívne poľnohospodárstvo. Pracuje na spolu s
viacerými spoluautormi na vzniku knihy "Živá pôda - Záhady a elegantné riešenia", ktorej
plánované vydanie je k Svetovému dňu pôdy 5.12.2024. Začína sa naplno venovať regenerácii pôdy
a tým produkcii potravín ako "lieku", aby bola zdravšia, pôda, voda, klíma a tým aj ľudia.
 
Štefan Bačo dlhoročný dobrovoľný člen občianskeho združenia OZ EKO ĽUDIA, propagujúci zdravý životný štýl, zdravé pestovanie ovocia a zeleniny, experimenty s pôdou. Dlhoročne pôsobiaci v Dánsku v Kodani a realizujúci rôzne malé projekty zamerané na pestovanie zdravých potravín.